wygraj portret wygraj portret

Konkurs! Wygraj portret swojego pupila

Czas czytania: 9 min

22 sty 2022

Wygraj portret swojego pupila narysowany przez Michała Torzeckiego. Co poniedziałek będziemy wybierać dwóch zwycięzców! Co musisz zrobić?

 • Wejdź na nasz profil na Facebooku.
 • Dodaj w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie portretowe swojego pieska i opisz ciekawą lub zabawną historię związaną z twoim czworonogiem w domu.
 • Pamiętaj, że aby wygrać, musisz być naszym klientem! Wygrywają najbardziej kreatywne zgłoszenia. Pierwszą dwójkę zwycięzców ogłosimy już 8.03. Konkurs trwa do 28.03.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW Z INFORMACJĄ DOT. PRZETWARZANIA DANYCH

 • Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa ramowe warunki konkursów przeprowadzanych na profilach Organizatora w serwisie Facebook oraz Instagram.
  2. Organizatorem konkursów, o których mowa w ust. 1 jest Feedwell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Międzyborska 10B /124, 04-041 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000810190, NIP 1133005563, REGON 38469413700000, kapitał zakładowy: 62.700 zł (dalej: Organizator).
  3. Użytym w Regulaminie sformułowaniom przypisuje się następujące znaczenie:
   1. Konkurs – akcja promocyjna polegająca na wyborze zwycięzców spośród uczestników, którzy spełnili wstępne warunki Konkursu oraz zgłosili pracę konkursową spełniającą kryteria wskazane Organizatora,
   2. Ogłoszenie – post w serwisie Facebook lub Instagram opublikowany na profilu Organizatora, stanowiący ogłoszenie o warunkach konkursu,
 • Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w konkursie
 1. Strona – profil firmowy Organizatora w serwisie Facebook lub Instagram.
 • Wyłączenie odpowiedzialności serwisu Facebook
  1. Konkursy organizowane przez Organizatora nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook lub Instagram ani z nim związane.
  2. Uczestnik oraz Organizator zwalniają serwis Facebook oraz Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przebiegiem Konkursów
 • Warunki wstępne Konkursów
  1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Uczestnik Konkursu musi posiadać konto w serwisie Facebook lub Instagram (w zależności od tego, gdzie publikowane jest Ogłoszenie).
  3. Jeśli Ogłoszenie nie stanowi inaczej, Uczestnikiem może być wyłącznie osoba będąca klientem Organizatora (tj. taka, która na dzień zgłoszenia pracy konkursowej przynajmniej jednokrotnie dokonała u niego zakupu towarów lub usług).
  4. Jeśli Ogłoszenia o takiej samej treści publikowane jest zarówno na Stronie w serwisie Facebook jak i Instagram, domniemywa się, że oba informują o jednym Konkursie.
  5. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, z wyłączeniem osób zatrudnionych u Organizatora oraz członków rodzin tychże osób, a także członków rodzin osób wchodzących w skład organów Organizatora. Dla celów niniejszego Konkursu za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź pozostające z pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub Fundatora w faktycznym pożyciu.
 • Ogólne zasady Konkursów
  1. Konkurs rozpoczynany jest przez opublikowanie Ogłoszenia.
  2. Ogłoszenie zawiera co najmniej następujące warunki Konkursu:
   1. wskazanie zadania lub pracy konkursowej, którą ma wykonać Uczestnik,
   2. wskazanie nagrody,
 • wskazanie terminu, do którego należy dostarczyć pracę konkursową.
 1. Ogłoszenie może zawierać również inne informacje.
 2. W przypadku kolizji treści Ogłoszenia z Regulaminem, pierwszeństwo ma treść Ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie zawiera hiperłącze do Regulaminu w brzmieniu mającym zastosowanie dla danego Konkursu.
 4. Jeżeli Ogłoszenie nie stanowi inaczej, wysłanie zgłoszenia konkursowego polega na opublikowaniu komentarza pod Ogłoszeniem, zawierającego pracę konkursową. Zgłoszenie nie może być usunięte lub zmienione do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.
 6. Jeżeli Ogłoszenie nie przewiduje inaczej, w danym Konkursie przewidziana jest tylko jedna nagroda.
 • Zakazy i wykluczenie Uczestnika Konkursu
  1. Uczestnikowi zabrania się dostarczania prac konkursowych:
   1. zawierających treści naruszające dobre obyczaje, w szczególności zawierające słowa powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe,
   2. powielających w całości lub w istotnej części treść pracy konkursowej innego uczestnika,
 • naruszający w inny sposób cudze prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawo autorskie oraz prawa ochronne na znak towarowy,
 1. zawierających treści naruszające dobra osobiste innych osób,
 2. w inny sposób naruszające powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Uczestnik nieprzestrzegający Regulaminu lub pozostałych warunków Konkursu, podlega wykluczeniu z niego.
 2. O wykluczeniu z Konkursu Organizator informuje Uczestnika za pośrednictwem komunikatora Messenger lub komunikator Instagrama, w zależności od tego, na której z platform organizowana jest akcja promocyjna.
 • Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników Konkursu
  1. Ocenie prac konkursowych poddawane są prace wyłącznie tych Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu oraz nie zostali z niego wykluczeni.
  2. Oceny prac konkursowych dokonuje jednoosobowo przedstawiciel wyznaczony przez Organizatora.
  3. W przypadku, gdyby Ogłoszenie nie stanowiło inaczej, kryteriami oceny prac konkursowych są ich walory artystyczne, zgodność z tematyką Konkursu, a także oryginalność i kreatywność
  4. Jeżeli Ogłoszenie nie stanowi inaczej, wyniki Konkursu ogłaszane są poprzez publikację wyników na Stronie. Ponadto Organizator kontaktuje się indywidualnie z nagrodzonymi Uczestnikami za pośrednictwem komunikatora Messenger lub komunikatora Instagram, w zależności od tego, gdzie publikowane było Ogłoszenie.
  5. W przypadku ogłoszenia wyników Konkursu publikacji podlega imię i nazwisko nagrodzonego Uczestnika, ujawnione na jego profilu w Serwisie Facebook lub nick na Instagramie, w zależności od tego, gdzie opublikowano Ogłoszenie.
 • Wydanie nagród w akcjach promocyjnych
  1. W przypadku nagród mających postać fizycznych przedmiotów, nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wydania nagrody.
  2. Wydanie nagrody następuje na koszt Organizatora w terminie 30 dni od dnia uzyskania od Uczestnika danych, o których mowa w ust. 1.
  3. W przypadku niepodania danych, o których mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o przyznaniu nagrody, następuje przepadek nagrody na rzecz Organizatora, bez przydzielania innemu uczestnikowi Konkursu. Zd. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku niepodjęcia przesyłki zawierającej nagrodę.
  4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne przedmioty ani na równowartość w gotówce.
 • Opodatkowanie nagrody
  1. W przypadku konkursów z dziedziny kultury, sztuki i dziennikarstwa, jeśli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 2000 zł, wydanie nagrody nie rodzi po stronie nagrodzonego Uczestnika obowiązku podatkowego.
  2. W przypadku nagrody, której wydanie rodzi konieczność odprowadzenia podatku dochodowego, Organizator przyznaje nagrodzonemu Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w celu pokrycia należnego podatku (w wysokości tegoż podatku). Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega przekazaniu nagrodzonemu Uczestnikowi lecz jest przekazywana do właściwego organu administracji skarbowej.
  3. Nagrodzony zobowiązany jest do podania organizatorowi wszelkich danych osobowych, niezbędnych do weryfikacji spełnienia wymogów konkursowych oraz dla prawidłowego odprowadzenia należnego podatku lub udokumentowania prawa do zwolnienia z podatku, sporządzenia związanej z tym dokumentacji podatkowej i złożenia niezbędnych deklaracji.
  4. Odmowa podania danych, o których mowa w ust. 3 uzasadnia odmowę wydania nagrody.
 • Reklamacje
  1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje co do przebiegu Konkursu oraz decyzji Organizatora w następujący sposób:
   1. na adres korespondencyjny: ul. Międzyborska 10B/124 , 04-041 Warszawa
   2. na adres poczty elektronicznej: kontakt@psibufet.pl
  2. W reklamacji Uczestnik powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na konkretne zastrzeżenia, co do przebiegu Konkursu, w stopniu umożliwiającym Organizatorowi odniesienie się do nich.
  3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Uczestnika o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  4. Reklamacje winny być wnoszone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, pod rygorem odmowy rozpatrzenia.
  5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub odmowy jej rozpatrzenia, Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń przed sądem.
 • Prawa autorskie i wizerunek
  1. W stosunku do nagrodzonych prac konkursowych stanowiących utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na czas określony 5 lat, ważną na terenie całego świata, na wszelkich możliwych polach eksploatacji, a w szczególności na następujących:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
 1. W stosunku do utworów, o których mowa w ust. 1, Uczestnik zezwala także Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do innych utworów powstałych na ich podstawie.
 2. W przypadku, gdyby praca konkursowa zawierała wizerunek Uczestnika, wraz z jej publikacją Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników Konkursu i zobowiązuje się do jej niewycofywania przez okres 1 roku od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. W przypadku, gdyby praca konkursowa zawierała wizerunek osób trzecich, Uczestnik publikując pracę tym samym gwarantuje, że uzyskał zgodę tychże osób na rozpowszechnianie wizerunku w celach, o których mowa w ust. 3 lub zgoda taka nie jest wymagana
 • Zmiany Regulaminu
  1. Organizator ma prawo do zmiany treści regulaminu.
  2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez opublikowanie odnośnika do jego nowego brzmienia
  3. W odniesieniu do Konkursów ogłoszonych przed wprowadzeniem nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się Regulamin w poprzednim brzmieniu.
 • Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy, co ma takie znaczenie, że nie jest samoistną podstawą praw i obowiązków Organizatora lub Uczestnika, bez uzupełnienia jego treści w postaci Ogłoszenia.
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.
 • Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Administratorem Uczestników Feedwell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-041), ul. Międzyborska, nr 10B/124 z którym mogą się Państwo kontaktować również pod adresem e-mail: kontakt@psibufet.pl (dalej: Administrator). Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, jakimi są organizacja, rozstrzygnięcie konkursu i wydanie przyznanych nagród oraz dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z konkursu (podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał Państwa dane również w celu realizacji nałożonych prawem obowiązków, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, związanych z wydaniem nagród w konkursie (podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit c RODO). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, a także przez okres niezbędny do upływu czasu przedawnienia wszelkich wzajemnych cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych związanych z konkursem. Jednocześnie do czasu ich usunięcia przez Państwa lub przez operatora serwisu Facebook oraz Instagram, będzie dochodziło do przetwarzania danych widocznych w opublikowanym przez Państwa zgłoszeniu do konkursu (w publicznym komentarzu w jednym z w/w serwisów). Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu i poczty elektronicznej (w szczególności: Google Ireland Limited oraz OVH Groupe SAS), firmy pocztowe i kurierskie, firmy transportowe, a także dostawcy usług prawnych (w szczególności: Piotr Wódkowski Kancelaria Radcy Prawnego) oraz księgowych (w szczególności: Biuro Rachunkowe Piasecki Gągała Sp z o.o.). W związku ze współpracą z niektórymi z powyższych firm, Państwa dane osobowe mogą trafić poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wiąże się to z lokalizacją serwerów), gdzie poziom ochrony prawnej Państwa danych osobowych może inny niż na terenie EOG. Zawsze jednak odbywa się to na podstawie instrumentów prawnych gwarantujących odpowiedni stopień ochrony, takich jak tzw. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub też decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w danym państwie. W związku z organizacją konkursów na platformie Facebook oraz Instagram, będzie dochodziło do przetwarzania Państwa danych przez operatora tych serwisów (Facebook Ireland LTD oraz spółki powiązane), co jednak dzieje się w sposób niezależny od Administratora – operator ten jest niezależnym administratorem danych. Mają Państwo prawo do

 • dostępu do swoich danych,
 • ich sprostowania swoich danych, jeśli są nieaktualne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (muszą Państwo jednak pamiętać, że nie są to prawa bezwzględne i muszą Państwo mieć do tego odpowiednią podstawę zawartą w art. 17 i 18 RODO – chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy dane byłyby przetwarzane przez nas nielegalnie),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawy takiego sprzeciwu znajdą Państwo w art. 21 RODO)
 • przenoszenia swoich danych do innego administratora.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: kontakt@psibufet.pl lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.