Polityka Prywatności - Świeża dieta dla psa - Catering dla Psa |

POLITYKA PRYWATNOŚCI PSIBUFET

1. NASZE PODEJŚCIE DO PRYWATNOŚCI

1.1 Feedwell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa („Feedwell”, „PsiBufet”) oraz Dogmates Ltd, firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 9328607 i z siedzibą pod adresem 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN („Dogmates”), łącznie jako „my”, „nasz” lub „nas” zobowiązują się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie znane jako RODO. Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy, przekazujemy, udostępniamy i wykorzystujemy dane, które Cię identyfikują lub są z Tobą powiązane („Dane Osobowe”) oraz informacje dotyczące korzystania przez nas z plików cookies i podobnych technologii.

1.2 Feedwell oraz Dogmates prowadzą usługę, która umożliwia dostosowanie, wybór i zamówienie karmy dla psa za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem https://psibufet.pl („Serwis”).

1.3 Niniejsza polityka prywatności dotyczy naszego Serwisu. Przed uzyskaniem dostępu do naszego Serwisu lub korzystaniem z niego upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

1.4 Współadministratorami Twoich danych osobowych są Feedwell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa oraz Dogmates Ltd, firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 9328607 i z siedzibą pod adresem 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN. 


2. DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT I JAK JE WYKORZYSTUJEMY

2.1 Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie przekazujesz nam bezpośrednio podczas korzystania z naszego Serwisu. Może to obejmować informacje, które nam przekazujesz, rejestrując konto i profil użytkownika, wypełniając formularz w naszym Serwisie, tworząc lub edytując swój profil użytkownika w Serwisie, komunikując się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób, subskrybując nasze newslettery, biuletyny lub inne formy komunikacji marketingowej, odpowiadając na ankiety, zamieszczając komentarze na forach, biorąc udział w promocjach lub korzystając z innych funkcji naszego Serwisu.

2.2 Wskażemy Ci, gdzie podanie pewnych danych osobowych jest wymagane, abyśmy mogli zapewnić Ci określone funkcje Serwisu. Jeśli zdecydujesz się nie podawać takich danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć Ci usług za pośrednictwem Serwisu lub odpowiadać na inne Twoje prośby.

2.3 Tabela w Załączniku nr 1 określa kategorie danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, okresy przechowywania danych oraz sposób, w jaki wykorzystujemy te informacje. W tabeli wymieniono również podstawę prawną, na której opieramy się przy przetwarzaniu danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, zgodnie z art. 9 RODO. 

2.4 Automatycznie zbieramy również pośrednio Twoje dane osobowe w zakresie dotyczącym sposobu uzyskiwania dostępu do Serwisu i korzystania z niego oraz informacje o urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do Serwisu.

2.5 Tabela w Załączniku 2 określa kategorie danych osobowych, które zbieramy o Tobie automatycznie, oraz sposób, w jaki wykorzystujemy te informacje. W tabeli wymieniono również podstawę prawną, na której opieramy się przy automatycznym przetwarzaniu danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych.

2.6 Możemy łączyć dane osobowe, które zbieramy na Twój temat, z informacjami, które zbieramy automatycznie. Dzięki temu możemy zapewnić Ci spersonalizowane doświadczenie, niezależnie od tego, w jaki sposób się z nami kontaktujesz.

2.7 Możemy anonimizować i agregować wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe (aby nie identyfikowały Cię bezpośrednio). Możemy wykorzystywać zanonimizowane w ten sposób informacje do celów, które obejmują testowanie naszych systemów informatycznych, badania, analizę danych, ulepszanie naszego Serwisu oraz opracowywanie nowych produktów i funkcji. Możemy również udostępniać takie anonimowe informacje innym osobom.

2.8 Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez okresy wskazane w Załączniku 1. Okres przechowywania jest różny, w zależności od kategorii danych, celu ich przetwarzania oraz podstawy przetwarzania. Jeśli nie chcesz, abyśmy przechowywali Twoje dane, możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych i zamknięcia Twojego konta PsiBufet w następujących okolicznościach: gdy Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofnąłeś zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania danych,  wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Feedwell, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.


3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

3.1 Oprócz odbiorców wymienionych w Załączniku 1 i Załączniku 2 możemy również udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom (zgodnie z wymogami określonymi w Załącznikach 1 i 2):

(a) Usługodawcy i doradcy: możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom i innym usługodawcom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu, co może obejmować świadczenie usług pocztowych, e-mail lub czatu, zapobieganie oszustwom, hosting lub świadczenie usług analitycznych.

(b) Nabywcy i osoby trzecie w związku z transakcją biznesową: Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione stronom trzecim w związku z transakcją, taką jak fuzja, sprzedaż aktywów lub udziałów, reorganizacja, finansowanie, zmiana kontroli lub przejęcie całości lub części naszej działalności.

(c) Organy ścigania, organy regulacyjne i inne osoby trzecie zgodnie z wymogami prawa: możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli zasadnie uważamy, że takie działanie jest konieczne w celu (i) przestrzegania prawa i realizacji uzasadnionych żądań organów ścigania; (ii) wykrywania i badania nielegalnych działań i naruszeń umów, w tym naszych Warunków użytkowania; i/lub (iii) wykonywania lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Psi Bufet, jego użytkowników lub innych osób.

3.2. W związku z wykorzystaniem niektórych narzędzi udostępnianych przez wyżej wymienionych odbiorców danych, Twoje dane mogą być przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Każdy z usługodawców, których usługi wiążą się z takim przekazaniem danych, zapewnia odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO), standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, wiążącymi regułami korporacyjnymi lub zgodnie z innymi zapewnieniami wskazanymi w przepisach o ochronie danych osobowych (art. 46 RODO). W odniesieniu do Wielkiej Brytanii, w dniu 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła decyzje wykonawcze nr C(2021) 4800 i C(2021) 4801 określające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, który umożliwia Administratorowi przekazywanie Twoich danych bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrażania dodatkowych środków bezpieczeństwa, zgodnie z rozdziałem V RODO. W szczególności, Twoje dane mogą zostać przekazane do krajów, w odniesieniu do których nie ma decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję Europejską, w tym odbiorcom ze Stanów Zjednoczonych, na co wyrażasz zgodę, korzystając z Serwisu. 


4. MARKETING I REKLAMA

4.1 Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Tobą w sprawie informacji o naszych produktach i usługach, w tym aby wysyłać Ci wiadomości marketingowe i prosić o Twoją opinię na temat produktów i usług.

4.2 Większość wiadomości marketingowych, które wysyłamy, będzie wysyłana pocztą elektroniczną. W przypadku niektórych wiadomości marketingowych możemy wykorzystywać dane osobowe, które zbieramy o Tobie, aby pomóc nam określić najbardziej odpowiednie informacje marketingowe, które można Ci udostępnić.

4.3 Będziemy wysyłać Ci wiadomości marketingowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Możesz wycofać swoją zgodę w późniejszym terminie, klikając w link rezygnacji z subskrypcji na dole naszych e-maili marketingowych.

4.4 Możemy również poprosić strony trzecie o przesłanie wiadomości z prośbą o opinię w naszym imieniu. Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy udostępnić w tym celu Twoje dane kontaktowe takim stronom.


5. PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Bezpieczeństwo. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą lub uszkodzeniem. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe będą przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Nigdy nie wysyłamy w sposób niezapowiedziany wiadomości e-mail ani nie kontaktujemy się z Tobą telefonicznie z prośbą o identyfikator konta, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej.


6. TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przechowujemy:

a) Prawo dostępu. Masz prawo do uzyskania:

(i) potwierdzenia, czy i gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe;

(ii) informacji o kategoriach danych osobowych, które przetwarzamy, celach, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o tym, w jaki sposób określamy obowiązujące okresy przechowywania;

(iii) informacje o kategoriach odbiorców, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe; i

(iv) kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat (za wszelkie kolejne kopie, o które prosisz, Administrator może pobrać uzasadnioną opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych).

(b) Prawo do przenoszenia. W pewnych okolicznościach masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, który obsługuje ponowne wykorzystywanie, lub do zażądania przekazania swoich danych osobowych innej osobie.

(c) Prawo do sprostowania. Masz prawo do uzyskania sprostowania wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, bez zbędnej zwłoki.

(d) Prawo do usunięcia danych. Masz prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, gdy Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, cofnąłeś zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania danych, wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania,  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Feedwell, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

(e) Prawo do ograniczenia. W pewnych okolicznościach masz prawo zażądać od nas ograniczenia celów, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli dalsze przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie jest uzasadnione, na przykład gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych.

(f) Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o nasze uzasadnione interesy, jeśli istnieją ku temu podstawy związane z Twoją szczególną sytuacją. Mogą jednak istnieć ważne powody dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, a my ocenimy i poinformujemy Cię, jeśli tak jest. Możesz wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych w celach marketingowych z dowolnego powodu.

(g) Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Podobne prawo przysługuje Pani/Panu również w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgody przewidziane w odrębnych aktach prawnych, do których mają zastosowanie przepisy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

(h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

6.2 Jeśli chcesz skorzystać z jednego z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych na końcu niniejszej polityki prywatności. Możesz również przeglądać i edytować niektóre dane osobowe, które nam przesłałeś, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej.


7. PLIKI COOKIEs I PODOBNE TECHNOLOGIE

7.1 Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej witryny. Pomaga nam to zapewnić Ci dobre wrażenia podczas przeglądania naszej strony internetowej, a także pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową.

7.2 Pliki cookies to fragmenty kodu, które umożliwiają personalizację korzystania z naszej strony internetowej poprzez zapisywanie informacji, takich jak identyfikator użytkownika i inne preferencje. Plik cookies to mały plik danych, który przesyłamy na dysk twardy komputera w celu prowadzenia dokumentacji.

7.3 Używamy następujących rodzajów plików cookies:

(a) Niezbędne pliki cookies. Są to pliki cookies, które są wymagane do działania naszej strony internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookies, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszej witryny, korzystanie z koszyka na zakupy lub korzystanie z usług e-fakturowania.

(b) Analityczne/wydajnościowe pliki cookies. Pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po naszej stronie internetowej, gdy z niej korzystają. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdą to, czego szukają. Możemy korzystać z narzędzi analitycznych innych firm, takich jak Google Analytics, aby pomóc nam mierzyć trendy ruchu i korzystania z Serwisu oraz lepiej zrozumieć dane demograficzne naszych użytkowników. Więcej informacji na temat praktyk Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies/privacy/partners i zapoznać się z aktualnie dostępnymi opcjami rezygnacji pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Nie udostępniamy możliwości wyłączenia tych plików cookies, jeśli wpływ na prywatność jest minimalny.

(c) Funkcjonalne pliki cookies. Są one wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy spersonalizować nasze treści dla Ciebie, powitać Cię po imieniu i zapamiętać Twoje preferencje (na przykład wybór języka lub regionu).

(d) Coookies służące celom marketingowym i reklamowym np. wyświetlaniu reklam Serwisu w innych miejscach Internetu, na podstawie informacji o wizycie w Serwisie, personalizowania treści. Te pliki cookies rejestrują Twoją wizytę na naszej stronie internetowej, odwiedzone strony i linki, które kliknąłeś. Wykorzystamy te informacje, aby nasza strona internetowa i wyświetlane na niej reklamy oraz wiadomości marketingowe, które wysyłamy, były bardziej odpowiednie dla Twoich zainteresowań. Możemy również udostępniać te informacje stronom trzecim, które świadczą nam usługi w tym celu.

(e) Pliki cookies stron trzecich. Należy pamiętać, że reklamodawcy i inne strony trzecie mogą używać własnych znaczników plików cookies po kliknięciu reklamy lub linku na naszej stronie internetowej. Te strony trzecie są odpowiedzialne za określenie własnych zasad dotyczących plików cookies i prywatności.

7.4 Pliki cookies, których używamy, mają na celu pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu strony internetowej, ale jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, większość przeglądarek umożliwia zmianę ustawień plików cookie. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookies, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. Ustawienia te zazwyczaj można znaleźć w menu "opcje" lub "preferencje" przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, pomocne mogą być Ci poniższe linki, w przeciwnym razie należy użyć opcji "Pomoc" w przeglądarce, aby uzyskać więcej informacji.

(a) Ustawienia plików cookies w przeglądarce Internet Explorer

(b) Ustawienia plików cookies w przeglądarce Firefox

(c) Ustawienia plików cookies w przeglądarce Chrome

(d) Ustawienia plików cookies w przeglądarce Safari i iOS.

7.5 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies i innych podobnych technologiach, możesz odwiedzić stronę allaboutcookies.org lub skorzystać ze źródeł internetowych Network Advertising Initiative na stronie www.networkadvertising.org.


8. REKLAMA OPARTA NA ZAINTERESOWANIACH

8.1 Używamy reklam opartych na Twoich zainteresowaniach i korzystamy z zewnętrznych firm reklamowych, aby wyświetlać ukierunkowane reklamy na podstawie Twojej historii przeglądania online i zainteresowań. W tym celu my lub nasi partnerzy reklamowi możemy zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu lub łączysz się z nim, lub o rodzajach innych stron internetowych, usług mediów społecznościowych, treści i reklam, które Ty (lub inne osoby korzystające z Twojego urządzenia) odwiedzasz lub przeglądasz lub łączysz z naszym Serwisem, abyśmy my lub nasi partnerzy reklamowi mogli odtwarzać lub wyświetlać reklamy w naszym Serwisie,  w innych witrynach, aplikacjach lub usługach, z których możesz korzystać, oraz na innych urządzeniach, z których możesz korzystać. Nie korzystamy z tej funkcji w naszej aplikacji mobilnej iOS.

8.2 Zazwyczaj, ale nie zawsze, informacje te są gromadzone za pomocą plików cookies i podobnych technologii śledzenia. My i nasi partnerzy zewnętrzni wykorzystujemy te informacje, aby reklamy wyświetlane online były bardziej odpowiednie dla Twoich zainteresowań, a także aby świadczyć usługi związane z reklamą, takie jak raportowanie, atrybucja, analizy i badania rynku.

8.3 Możemy również korzystać z pewnych form reklamy graficznej i innych zaawansowanych funkcji za pośrednictwem Google Universal Analytics, takich jak remarketing z Google Analytics, raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja z DoubleClick Campaign Manager oraz raportowanie danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics. Funkcje te umożliwiają nam korzystanie z własnych plików cookies (takich jak plik cookies Google Analytics) i plików cookies stron trzecich (takich jak reklamowy plik cookies DoubleClick) lub innych plików cookies stron trzecich w celu informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt w Serwisie. Użytkownik może kontrolować swoje preferencje reklamowe lub zrezygnować z niektórych usług reklamowych Google, odwiedzając Menedżera preferencji reklam Google, obecnie dostępnego pod adresem https://google.com/ads/preferences lub odwiedzając zasoby internetowe NAI pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices. Nie korzystamy z funkcji remarketingu w Google Analytics w celu analizy aktywności za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej iOS.

8.4 Aby dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach i o tym, jak możesz zrezygnować z niektórych z tych reklam i ograniczyć niektóre reklamowe pliki cookies stron trzecich, możesz odwiedzić stronę:

(a) Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/ )

b) Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/)

(c) Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/consumers)

Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem NAI i DAA lub Your Online Choices uniemożliwi użytkownikowi otrzymywanie reklam opartych na zainteresowaniach w tej konkretnej przeglądarce lub urządzeniu, ale użytkownik może nadal otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach na swoich innych urządzeniach. Musisz dokonać rezygnacji w każdej przeglądarce lub urządzeniu, z którego korzystasz. 

8.5 Niektóre z tych opcji rezygnacji mogą nie być skuteczne, jeżeli ustawienia Twojej przeglądarki nie pozwalają na akceptowanie plików cookies. Jeśli usuniesz pliki cookies, zmienisz ustawienia przeglądarki, zmienisz przeglądarkę lub komputer lub użyjesz innego systemu operacyjnego, będziesz musiał ponownie dokonać rezygnacji.


9. Technologie śledzenia wykorzystywane w naszych wiadomościach e-mail

9.1 Nasze wiadomości e-mail mogą zawierać technologie śledzenia, które dostarczają nam informacji o interakcjach użytkownika z naszymi wiadomościami e-mail, w tym określają, czy i kiedy otworzyli Państwo wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy, ile razy ją przeczytaliście i czy kliknęli jakiekolwiek linki w tej wiadomości e-mail. Pomaga nam to mierzyć skuteczność naszych marketingowych kampanii e-mailowych, sprawiać, że wysyłane do Ciebie wiadomości e-mail są bardziej odpowiednie dla Twoich zainteresowań oraz weryfikować, czy otworzyłeś i przeczytałeś ważne wiadomości o charakterze informacyjnym i administracyjnym, które możemy Ci wysłać.

9.2 Najpopularniejsze programy służące do obsługi poczty e-mail umożliwiają blokowanie tych technologii poprzez wyłączenie niektórych zewnętrznych obrazów w wiadomościach e-mail. Możesz to zrobić za pomocą ustawień w swoim programie poczty e-mail - zazwyczaj dają one możliwość wyboru, czy wiadomości e-mail będą domyślnie wyświetlać "obrazy zdalne", "zawartość zdalną" lub "obrazy".

9.3 Niektóre przeglądarki umożliwiają również pobieranie i instalowanie rozszerzeń, które blokują technologie śledzenia.


10. LINKI DO WITRYN STRON TRZECICH

Nasz Serwis może od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych osób trzecich, w tym innych użytkowników, naszych sieci partnerskich, reklamodawców, partnerów handlowych, publikacji prasowych, sprzedawców detalicznych i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli klikniesz link do którejkolwiek z tych stron, pamiętaj, że te strony mają własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich zasady. Prosimy o zapoznanie się z poszczególnymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek informacji do tych witryn.


11. NASZA POLITYKA WOBEC DZIECI

11.1 Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 16 roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych, abyśmy mogli podjąć kroki w celu usunięcia takich informacji i zamknięcia konta, które Twoje dziecko utworzyło u nas.


12. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności, dlatego należy okresowo przeglądać tę stronę. Gdy zmienimy niniejszą politykę prywatności w istotny sposób, zaktualizujemy datę "ostatniej modyfikacji" na końcu niniejszej polityki prywatności. Zmiany w niniejszej polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie. Poinformujemy Cię o wszelkich istotnych zmianach, które w znaczący sposób wpłyną na Twoje prawa


13. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Jeśli będziemy musieli przekazać Ci informacje na jakiś temat, czy to w celach prawnych, marketingowych czy innych związanych z naszymi usługami, wybierzemy to, co naszym zdaniem jest najlepszym sposobem skontaktowania się z Tobą. Zazwyczaj robimy to za pośrednictwem poczty elektronicznej lub umieszczając powiadomienie w naszym Serwisie. Fakt, że możemy wysyłać do Ciebie powiadomienia, nie uniemożliwia Ci rezygnacji z niektórych rodzajów kontaktów, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.


14. WSPÓŁADMINISTROWANIE

14.1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych Użytkowników w zakresie prowadzenia Serwisu, Administratorzy (tj. Feedwell i Dogmates) współdziałają ze sobą w zakresie ustalania celów oraz sposobów takiego przetwarzania (współadministrowanie danymi osób fizycznych).

14.2 Zakres współadministrowania obejmuje czynności takie jak: prowadzenie Serwisu, prowadzenie mediów społecznościowych jak również wykorzystanie plików cookies oraz podobnych technologii. 

14.3 Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu, Współadministratorzy mogą działać rozłącznie. W każdym takim przypadku, w załącznikach do niniejszej Polityki zostanie wskazany odpowiedni Administrator danych, odpowiedzialny za realizację danego procesu.


15. KONTAKT Z NAMI

15.1 Skontaktuj się z kontakt@psibufet.pl lub privacy@butternutbox.com jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub wyślij list na adres:

Feedwell sp z o.o. 

ul. Sienna 64

00-825 Warszawa


lub


Niall Paterson

Butternut Box

West Works

195 Wood Lane

W12 7FP Londyn, Wielka Brytania


15.2 Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmodyfikowana w dniu 6 lipca 2023 roku.


ZAŁĄCZNIK 1 – GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE


Na podstawie niniejszej polityki przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:


I. kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda

Okres przechowywania: do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, a po cofnięciu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora i które mogą być podnoszone wobec niego.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane dobrowolnie zawarte w treści wiadomości.

Administrator odpowiedzialny: Feedwell


II. wykonania umowy, w szczególności: realizacji zamówień, przyjmowania płatności, wysyłania zamówień, rozpatrywania reklamacji, wykonywania takich uprawnień jak rękojmia, wysyłki newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres przechowywania: okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, dane Twojego psa, adres zamieszkania, numer telefonu, dane do płatności oraz inne dane dobrowolnie zawarte w treści wiadomości

Administrator odpowiedzialny: Feedwell oraz Dogmates


III. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019, poz. 900) lub art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

Okres przechowywania: dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa zobowiązującymi Administratora do przechowywania ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepisy prawa podatkowego stanowią inaczej) lub ksiąg rachunkowych (5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Zakres danych: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer identyfikacji podatkowej (NIP), dane dotyczące płatności

Administrator odpowiedzialny: Feedwell


IV. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych, tj. zapewnienia korespondencji, w celach analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w Serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Okres przechowywania: czas trwania umowy zawartej ze Spółką, nie krótszy niż okres posiadania przez Ciebie aktywnego Konta w Serwisie, a w przypadku braku umowy ze Spółką, do czasu rezygnacji z tej formy komunikacji, nie dłużej przez okres 5 lat od dnia podania danych osobowych Spółki.

Zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, dane Twojego psa, numer telefonu oraz inne dane dobrowolnie podane przez Ciebie w treści komunikacji

Administrator odpowiedzialny: Feedwell oraz Dogmates


V. w naszym prawnie uzasadnionym interesie jako Administratora Danych w celu poprawy jakości obsługi klienta (w tym poprzez nagrywanie rozmów za pośrednictwem infolinii), - - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania: dla nagrań z infolinii przez okres 90 dni. W pozostałych przypadkach dane będą przechowywane przez okres 1 roku, chyba że będą podlegały dalszemu przetwarzaniu w sytuacji, o której mowa w pkt II powyżej.

Zakres danych: imię i nazwisko, dane Twojego psa, numer telefonu oraz inne dane dobrowolnie podane przez Ciebie w treści komunikacji

Administrator odpowiedzialny: Feedwell


VI. w prawnie uzasadnionym interesie nas jako Administratora, tj. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia możliwości wykazania zgodnego z prawem postępowania, w szczególności z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Okres przechowywania: dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń, określonego w przepisach Kodeksu cywilnego

Zakres danych: adres e-mail. imię i nazwisko, dane Twojego psa, numer NIP, numer telefonu, adres zamieszkania

Administrator odpowiedzialny: Feedwell


VII. marketingu bezpośredniego oraz w celach analitycznych, w przypadkach, gdy nie jest to uzasadnione interesem Administratora – na podstawie Twojej zgody – tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda

Okres przechowywania: do momentu wycofania zgody. Dane związane z Twoim Kontem w Serwisie będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta, z wyjątkiem danych objętych pkt II.

Zakres danych: imię i nazwisko, dane Twojego psa, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane dobrowolnie podane przez Ciebie w treści komunikacji

Administrator odpowiedzialny: Dogmates


ODBIORCY DANYCH

 1. Seidor UK Ltd, nasz zewnętrzny dostawca systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa, w celu realizacji Twoich zamówień.

 2. Scurri Ltd, w celu zarządzania i optymalizacji wysyłek i dostaw.

 3. DHL Parcel Polska Sp. z o. o., DPD Polska Sp. z o. o., GOODSPEED Sp. z o. o., Speedeo Sp. z o. o., nasi partnerzy w zakresie logistyki, w celu dostarczania zamówień do klientów

 4. Fivetran Inc, nasza platforma integracji danych, abyśmy mogli standaryzować przechowywane informacje o Tobie oraz kontrolować odbiorców, którzy je otrzymują.

 5. Salesforce Inc (Heroku), dostawca usług hostingowych dla serwisu psibufet.pl.

 6. Amazon Web Services, dostawca usług hostingowych dla serwisu psibufet.pl oraz w celu analizy danych.

 7. Segment.io, Inc, nasza platforma integracji danych, dzięki której możemy ustandaryzować dane, które przechowujemy na Twój temat, i kontrolować odbiorców, którzy je otrzymują.

 8. Iterable, Inc, w celu wysyłania do Ciebie spersonalizowanych wiadomości e-mail oraz SMS, w tym powiadomień o zamówieniach.

 9. Twilio Inc, w celu realizacji wysyłek SMS.

 10. Facebook, Inc, w celu wyświetlania Ci ukierunkowanych reklam za pośrednictwem konta na Facebooku zgodnie z Twoimi preferencjami dotyczącymi reklam i śledzenia.

 11. LeadsBridge, Inc, w celu poprawy efektywności ukierunkowanych reklam za pośrednictwem Facebook Ads, śledzenia i pomiaru danych offline, zgodnie z Twoimi preferencjami dotyczącymi reklam i śledzenia.

 12. StellaService Inc, dostawca naszej platformy do pomiaru poziomu zadowolenia klienta.

 13. Dixa ApS, dostawca naszej platformy obsługi klienta, w celu śledzenia i reagowania na zapytania i reklamacje klientów.

 14. Boomerang Marketing Solutions Limited, nasz partner biznesowy w dziedzinie centrum obsługi klienta, w celu śledzenia i reagowania na zapytania i reklamacje klientów.

 15. Elevio Pty Ltd, dostawca naszego centrum pomocy klienta, w celu udzielania pomocy w samoobsłudze dla klientów.

 16. Agorapulse, dostawca naszej platformy obsługi klienta w mediach społecznościowych, w celu śledzenia i reagowania na zapytania i reklamacje klientów w ramach mediów społecznościowych.

 17. Reddit Inc, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam za pośrednictwem konta Reddit zgodnie z Twoimi preferencjami reklamowymi i śledzącymi.

 18. TikTok, aby wyświetlać ukierunkowane reklamy za pośrednictwem konta TikTok zgodnie z Twoimi preferencjami reklamowymi i śledzącymi.

 19. Criteo, w celu wyświetlania Ci ukierunkowanych reklam za pośrednictwem konta Criteo zgodnie z Państwa preferencjami reklamowymi i śledzącymi.

 20. True AI Ltd, działający pod nazwą "TypeGenie", który poprawia jakość odpowiedzi na zapytania klientów w ramach naszej platformy obsługi klienta..

 21. User.com Sp. z o.o., w celu wysyłania Ci personalizowanych wiadomości e-mail oraz SMS

 22. LINK Mobility Poland Sp. z o.o., w celu wysyłania Ci wiadomości SMS

 23. Comarch SA., w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego

 24. Fakturownia Sp. z o.o., w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego

 25. Poczta Kwiatowa Sp. z o. o., w celu wysyłania kwiatów do naszych klientów na szczególne okazje

 26. Kwiatowa Przesyłka, R. Chwaściński, S. Barański Sp. K., w celu wysyłania kwiatów do naszych klientów na szczególne okazje

 27. TradeTracker Sp. z o. o. w celu emisji reklam za pośrednictwem sieci afiliacyjnej
ZAŁĄCZNIK 2 – DANE OSOBOWE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE


Na podstawie niniejszej polityki przetwarzamy również dane osobowe w sposób automatyczny. Poniżej wskazane są kategorie danych, których dotyczy takie przetwarzanie.


1. Informacje o tym, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do Serwisu i korzystasz z niego.


Na przykład strona internetowa, z której przyszedłeś i strona internetowa, na którą wchodzisz po opuszczeniu naszej strony internetowej, jak często uzyskujesz dostęp do Serwisu, czas uzyskiwania dostępu do naszego Serwisu i jak długo z niej korzystasz, przybliżona lokalizacja, z której uzyskujesz dostęp do Serwisu, czy uzyskujesz dostęp do Usługi z wielu urządzeń, i inne działania podejmowane w ramach Serwisu.


JAK UŻYWAMY TWOICH DANYCH

Używamy informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu i łączysz się z nią, aby zaprezentować Ci nasz Serwis na Twoim urządzeniu. Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie w celu dostosowania naszego Serwisu do użytkownika.

Używamy tych informacji do określania produktów i usług, które mogą Cię zainteresować w celach marketingowych. Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie do informowania o naszym marketingu bezpośrednim. Używamy tych informacji do monitorowania i ulepszania naszego Serwisu i działalności, rozwiązywania problemów oraz informowania o rozwoju nowych produktów i usług. Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie do monitorowania i rozwiązywania problemów z naszym Serwisem oraz do ogólnego ulepszania naszego Serwisu.


Administrator odpowiedzialny: Dogmates


ODBIORCY DANYCH

 1. Segment.io, Inc, nasza platforma integracji danych, dzięki której możemy ustandaryzować dane, które przechowujemy na Twój temat, i kontrolować odbiorców, którzy je otrzymują.

 2. Amplitude, Inc, platforma do analizy danych, która pomaga nam analizować zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

 3. Google LLC, działająca jako "Google Analytics", platforma do analizy danych, która pomaga nam analizować zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

 4. Google Ireland Limited, działająca pod nazwą "Big Query", która zapewnia hurtownię danych, która umożliwia nam przechowywanie i dostęp do gromadzonych przez nas informacji analitycznych.

 5. Hotjar Ltd, platforma, która pomaga nam analizować zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

 6. Impact Tech, Inc, sieć marketingu afiliacyjnego łącząca wydawców z markami.

 7. Facebook, Inc, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam za pośrednictwem konta na Facebooku zgodnie z Twoimi preferencjami reklamowymi i śledzącymi. Nie będziemy udostępniać Twoich danych firmie Facebook, Inc z naszej aplikacji mobilnej na iOS i nie ładujemy ich SDK do naszej aplikacji na iOS.

 8. UserLeap Inc, platforma do analizy danych, która pomaga nam analizować zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

 9. Reddit Inc, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam za pośrednictwem konta Reddit zgodnie z Twoimi preferencjami reklamowymi i śledzącymi. Nie będziemy udostępniać Twoich danych Reddit Inc z naszej aplikacji mobilnej iOS i nie ładujemy ich SDK do naszej aplikacji na iOS.

 10. TUNE Inc, platforma służąca do pomiaru i śledzenia wyników działań partnerów (takich jak influencerzy, podmioty stowarzyszone lub agencje).

 11. ONESOON LIMITED (Adalyser), platforma danych i analiz, która pomaga mierzyć skuteczność działań marketingowych i zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

 12. TikTok, aby wyświetlać ukierunkowane reklamy za pośrednictwem konta TikTok zgodnie z Twoimi preferencjami reklamowymi i śledzącymi. Nie będziemy udostępniać Twoich informacji TikTok Inc z naszej aplikacji mobilnej iOS i nie ładujemy ich SDK do naszej aplikacji na iOS.

 13. Criteo, w celu wyświetlania Państwu ukierunkowanych reklam za pośrednictwem konta Criteo zgodnie z Państwa preferencjami reklamowymi i śledzącymi. Nie będziemy udostępniać Twoich danych Criteo z naszej aplikacji mobilnej iOS i nie ładujemy ich SDK do naszej aplikacji iOS.


2. Pliki dziennika i informacje o urządzeniu.


Zbieramy również informacje o komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym, którego używasz do łączenia się z naszym Serwisem. Informacje te mogą obejmować szczegóły dotyczące typu urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, systemy operacyjne, przeglądarki i aplikacje połączone z naszym Serwisem za pośrednictwem urządzenia oraz adres IP.


JAK UŻYWAMY TWOICH DANYCH

Używamy informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu i łączysz się z nim, aby zaprezentować Ci nasz Serwis na Twoim urządzeniu. Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie w celu dostosowania naszego Serwisu do użytkownika. Używamy tych informacji do określania produktów i usług, które mogą Cię zainteresować w celach marketingowych. Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie do informowania o naszym marketingu bezpośrednim. Używamy tych informacji do monitorowania i ulepszania naszego Serwisu i działalności, rozwiązywania problemów oraz informowania o rozwoju nowych produktów i usług. Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie do monitorowania i rozwiązywania problemów z naszym Serwisem oraz do ogólnego ulepszania naszego Serwisu.


Administrator odpowiedzialny: Dogmates


ODBIORCY DANYCH

 1. Segment.io, Inc, nasza platforma integracji danych, dzięki której możemy ustandaryzować dane, które przechowujemy na Twój temat, i kontrolować odbiorców, którzy je otrzymują.

 2. Amplitude, Inc, platforma do analizy danych, która pomaga nam analizować zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

 3. Google LLC, działająca pod nazwą "Google Analytics", platforma do analizy danych, która pomaga nam analizować zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

 4. Google Ireland Limited, działająca pod nazwą "Big Query", która zapewnia hurtownię danych, która umożliwia nam przechowywanie i dostęp do gromadzonych przez nas informacji analitycznych.

 5. Hotjar Ltd, platforma, która pomaga nam analizować zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

 6. UserLeap Inc, platforma do analizy danych, która pomaga nam analizować zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.


Data ostatniej modyfikacji: 6 lipca 2023