Warunki użytkowania - Świeża dieta dla psa - Catering dla Psa |

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU PSIBUFET

 
O NAS
Psibufet.pl ("Strona") jest prowadzona przez Feedwell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000810190, NIP: 1133005563, REGON: 384694137, kapitał zakładowy 109.700,00 zł 


Korzystając z naszej Strony, akceptujesz niniejsze Warunki Korzystania
Korzystając z naszej Strony, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze Warunki Korzystania i zgadzasz się go przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Korzystania, nie możesz korzystać z naszej Strony. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków do wykorzystania w przyszłości.


Istnieją inne zasady i regulaminy, które mogą mieć zastosowanie do Ciebie
Niniejsze Warunki Korzystania odnoszą się do następujących dodatkowych zasad i regulaminów, które mają również zastosowanie do korzystania z naszej Strony:
• Nasz Regulamin będzie miał zastosowanie do Ciebie, jeśli zarejestrujesz u nas Konto, jeśli kupisz od nas produkty lub jeśli wejdziesz z nami w interakcję za pośrednictwem Strony.
 
• Nasza Polityka Prywatności reguluje sposób, w jaki wykorzystujemy wszelkie dane osobowe dotyczące użytkownika.


Możemy wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków
Od czasu do czasu zmieniamy niniejsze Warunki. Nowe brzmienie niniejszych Warunków Korzystania wchodzi w życie z dniem opublikowania go na naszej Stronie. Za każdym razem, gdy chcesz korzystać z naszej Strony, sprawdź niniejsze Warunki, aby upewnić się, że rozumiesz zasady i warunki korzystania, które mają zastosowanie w tym czasie.


W jaki sposób możesz korzystać z materiałów na naszej Stronie
Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej Strony oraz do materiałów na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie, podczas gdy zarejestrowane znaki towarowe są chronione prawami i traktatami dotyczącymi znaków towarowych w odpowiednich jurysdykcjach. Wszystkie te prawa są zastrzeżone. Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej Strony do użytku osobistego i może zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści zamieszczone na naszej Stronie. Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób i nie wolno używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu. Nasz status (i status wszelkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów treści na naszej Stronie musi być zawsze potwierdzony. Nie wolno wykorzystywać żadnej części treści na naszej Stronie do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców. Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygaśnie i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś.


Nie polegaj na informacjach na tej Stronie
Treści na naszej Stronie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ma to na celu udzielenia porady, na której należy polegać. Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści na naszej Stronie. Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje na naszej Stronie, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że treści na naszej Stronie są dokładne, kompletne lub aktualne. Nie dotyczy to treści związanych z naszymi produktami, w tym naszych oświadczeń i gwarancji co do ich jakości i cen, a także wszelkich innych treści regulowanych przez nasz Regulamin.


Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe, do których linki znajdują się na naszej Stronie
Tam, gdzie nasza Strona zawiera linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako zatwierdzenie przez nas tych powiązanych stron internetowych lub informacji, które można z nich uzyskać. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów.


Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Ciebie
Należy pamiętać, że udostępniamy naszą Stronę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie korzystać z naszej Strony w celach komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.


W jaki sposób możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe
Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce Prywatności.


Przesyłanie treści na naszą Stronę
Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji umożliwiającej przesyłanie treści za pośrednictwem naszej Strony, musisz przestrzegać standardów treści określonych w niniejszych Warunkach Korzystania. Gwarantujesz, że każda taka treść jest zgodna z tymi standardami, a także ponosisz wobec nas odpowiedzialność i zabezpieczasz nas na wypadek wszelkich naruszeń tej gwarancji. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia przez Ciebie tej gwarancji. Wszelkie treści przesyłane za pośrednictwem naszej Strony będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Zachowujesz wszystkie swoje prawa własności do swoich treści, ale musisz udzielić nam nieodpłatnego, bezterminowego, nieodwołalnego, niewyłącznego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na używanie, reprodukowanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, wykonywanie i udostępnianie takich treści na całym świecie. Mamy również prawo ujawnić Twoją tożsamość każdej stronie trzeciej, która ma uzasadnione roszczenie, że jakiekolwiek treści przesłane przez Ciebie za pośrednictwem naszej Strony stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności. Prawo do ujawnienia Twojej tożsamości jest zgodne z artykułem 3 naszej Polityki prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych swoich treści.


Prawa, które nam przekazujesz, do korzystania z materiałów, które przesyłasz
Przesyłając treści za pomocą naszej Strony za pośrednictwem dostępnych funkcji (okno czatu, formularze online), udzielasz nam nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na używanie, reprodukowanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, wykonywanie i udostępnianie takich treści na całym świecie.


Dopuszczalne korzystanie z naszej Strony
Możesz korzystać z naszej Strony tylko w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie może korzystać z naszej Strony:
 1. W jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy. 
 2. W jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub oszukańczy, lub ma niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek. 
 3. W celu wyrządzenia krzywdy lub usiłowania wyrządzenia krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób. • W celu zastraszania, obrażania lub poniżenia jakiejkolwiek osoby, w tym wykorzystując jakąkolwiek formę mowy nienawiści. 
 4. Wysyłanie, świadome odbieranie, przesyłanie, pobieranie, używanie lub ponowne wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów, które nie są zgodne z naszymi standardami dotyczącymi treści. 
 5. Przekazywanie lub nakłanianie do wysyłania niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form podobnego nagabywania (spam).
 6. Przesyłania jakichkolwiek danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, w tym ich imienia, nazwiska i wizerunku, 
 7. Podszywania się pod inną osobę, grupę lub organizację, 
 8. Rozpowszechniania treści pornograficznych lub wizualnych opisów aktów seksualnych, genitaliów lub fetyszy w celu wywołania podniecenia seksualnego, 
 9. Rozpowszechniania treści podżegających do przemocy, promujących akty terroryzmu lub gloryfikujących ataki terrorystyczne, a także treści tworzonych przez grupy terrorystyczne lub w ich imieniu.Niedozwolone użycie
Zgadzasz się również:
• Nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać żadnej części naszej Strony z naruszeniem postanowień niniejszych Warunków Korzystania. 
• Nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, nie ingerować, nie uszkadzać ani nie zakłócać: jakiejkolwiek części naszej Strony; wszelkiego sprzętu lub sieci, w której przechowywana jest nasza Strona; wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego do udostępniania naszej Strony; lub jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania będącego własnością lub używanego przez jakąkolwiek stronę trzecią.


Standardy treści
Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów, które użytkownik zamieszcza na naszej Stronie (dalej: „Wkład”) oraz do wszelkich usług interaktywnych (takich jak okna czatu lub formularze online) z nią związanych. Standardy treści muszą być przestrzegane zarówno w duchu, jak i co do litery. Standardy mają zastosowanie do każdej części Wkładu, jak również do jego całości. Feedwell ustali, według własnego uznania, czy Wkład narusza Standardy treści. Wkład musi: 
• być zgodny ze stanem faktycznym (tam, gdzie stwierdza fakty) 
• być autentyczny (gdy wyraża opinie). 
• przestrzegać prawa obowiązującego w Polsce, lub gdy Wkład jest dokonywany z innego kraju, przestrzegania prawa obowiązującego w kraju, z którego Wkład jest dokonywany.
Wkład nie może naruszać naszej polityki dopuszczalnego użytkowania, określonej wyżej w punkcie „Dopuszczalne korzystanie z naszej Strony”.


Wirusy
Nie gwarantujemy, że nasza Strona będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej Strony. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego. Nie wolno nadużywać naszej Strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Strona, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej Strony. Nie wolno atakować naszej Strony za pomocą ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonego ataku typu "odmowa usługi". Naruszając ten przepis, popełniasz przestępstwo z art. 268 i 268a kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. Będziemy zgłaszać wszelkie takie naruszenia odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej Strony natychmiast wygaśnie.


Naruszenie niniejszych Warunków Korzystania
Gdy uznamy, że doszło do naruszenia niniejszych Warunków Korzystania, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne.
Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z następujących działań:
 1. Natychmiastowego, tymczasowego lub stałego wycofanie prawa do korzystania z naszej Strony. 
 2. Natychmiastowego, tymczasowego lub stałego usunięcia wszelkiego Wkładu przesłanego przez użytkownika na naszą Stronę. 
 3. Wydanie ostrzeżenia dla Ciebie. 
 4. Postępowania sądowego przeciwko Tobie o zwrot wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym, ale nie wyłącznie, uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia. 
 5. Dalszych działań prawnych przeciwko Tobie. 
 6. Ujawnienia takich informacji organom ścigania, jeśli uznamy to za konieczne lub wymagane przez prawo.


Nasza odpowiedzialność za wszelkie działania, które możemy podjąć w odpowiedzi na naruszenie niniejszych Warunków Korzystania jest wyłączona. Działania, które możemy podjąć, nie ograniczają się do tych opisanych powyżej – możemy podjąć wszelkie inne czynności, które uznamy za stosowne.


Zasady dotyczące zamieszczania odwołań do naszej Strony
Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzisz naszej reputacji ani jej nie wykorzystujesz. Nie wolno tworzyć linków w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli w rzeczywistości takie stowarzyszenie, zatwierdzenie lub poparcie nie istnieje. Nie wolno umieszczać linku do naszej Strony na żadnej stronie internetowej, która nie jest Twoją własnością. Nasza Strona nie może być umieszczana w ramkach na żadnej innej stronie, ani nie można tworzyć linków do żadnej części naszej Strony innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczanie linków bez uprzedzenia. Strona internetowa, na której zamieszczasz link, musi być zgodna pod każdym względem ze standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach Korzystania. Jeśli chcesz połączyć się lub skorzystać z treści na naszej Stronie innych niż określone powyżej, skontaktuj się z kontakt@psibufet.pl.


Jurysdykcja w przypadku sporów
Należy pamiętać, że niniejsze Warunki Korzystania, ich przedmiot i kształtowanie podlegają prawu polskiemu. Zarówno Ty, jak i my zgadzamy się, że sądy w Polsce będą miały wyłączną jurysdykcję.


Nasze znaki towarowe są zarejestrowane
Psi Bufet jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Polsce (R.335562) firmy Feedwell sp. z o.o. Nie wolno używać tego ani żadnych innych znaków towarowych należących do nas bez naszej zgody, chyba że są one częścią materiału, którego używasz zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania
Data ostatniej modyfikacji: 6 lipca 2023.