wczytywaniena pierwsze zamówienie! Odbierz

Regulamin serwisu internetowego www.psibufet.pl

§1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem psibufet.pl prowadzonym przez Feedwell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 64, 00-825 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000810190, NIP: 1133005563, REGON: 384694137, kapitał zakładowy: 109.700 zł (zwaną dalej Sprzedającym).
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 12a, 03-934, Warszawa,
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@psibufet.pl,
  3. telefon: +48 22 104 62 59,
   przy czym winien on przy kontakcie elektronicznym lub telefonicznym za pośrednictwem powyższych danych, korzystać z adresu e-mail lub numeru telefonu podanego przy rejestracji Konta lub składaniu zamówienia.
 3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę o świadczenie Usługi lub korzystająca z usługi Konta,
  2. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę, przy czym dla rozwiania wątpliwości przez Konsumenta rozumie się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  3. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów o świadczenie Usługi,
  4. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,
  5. Regulamin – niniejszy regulamin,
  6. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem psibufet.pl
  7. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedającego, polegająca na regularnym dostarczaniu Klientowi karmy dla psów.
 4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. formularze zawarte w Serwisie,
  2. poczta elektroniczna,
  3. kontakt telefoniczny,
  4. korespondencja pocztowa
 5. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zasady udzielania zniżek i rabatów w Serwisie określone są w Regulaminie Programu Poleceń i Udzielania Rabatów.

§2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu, wymaganie techniczne oraz usługa Konta

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług, konieczne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie zawieranie ze Sprzedającym umów sprzedaży oraz o świadczenie usług, możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Konta.
 3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu. W celu rejestracji Konta należy w Serwisie wybrać zakładkę „Zamów”, a następnie wypełnić formularz zamówienia, w ramach którego zostanie utworzone Konto. W tym celu konieczne będzie podanie imienia, nazwiska oraz adresu email.  Poprzez rejestrację Konta w procesie dokonywania pierwszego zakupu, dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta w Serwisie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługa Konta umożliwia Klientowi dokonywanie zakupów, zapamiętywanie jego preferencji zakupowych, historii zamówień oraz daje możliwość dokonywania i zarządzania zamówieniami, a także zarządzania ustawieniami prywatności.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Użytkownikowi zabrania się: 
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych jego użytkowników,
  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 6. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Użytkownika, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.
 7. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Konta przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła. 
 8. Po zalogowaniu, Klient w zakładce 'Moje konto’ może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności. 
 9. Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej kontakt@psibufet.pl bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedającego. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sprzedającego. W przypadkach, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

§3. Usługa i proces zakupowy

 1. Do złożenia zamówienia na Usługę, niezbędne jest podanie wymaganych danych w formularzu zakupowym lub skorzystanie z danych zapamiętanych w usłudze Konta.
 2. Po podaniu danych, o których mowa powyżej, Sprzedający proponuje Klientowi właściwe rodzajowe, ilościowe i jakościowe parametry karmy.
 3. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'Zapłać bezpiecznie’. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku 'Zapłać bezpiecznie’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Wiadomość email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi elementami zamówienia.  
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Jeśli Klient życzy sobie fakturę VAT, wówczas jest on zobowiązany zaznaczenia pola: „Chcę otrzymać fakturę” oraz podania poprawnych danych do jej wystawienia
 6. Sprzedający udostępnia usługę wyłącznie w formie subskrypcji (tj. ciągłych dostaw, aż do odwołania przez Klienta).
 7. Klient ma możliwość rezygnacji z dalszych dostaw poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta lub przesłanie rezygnacji w formie wiadomości e-mail, na adres kontakt@psibufet.pl, lub za pośrednictwem chatu lub w formie telefonicznej na nr +48 22 104 62 59, przy czym złożenie rezygnacji za pośrednictwem chatu lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego może zostać dokonane wyłącznie w godzinach pracy Sprzedawcy. Rezygnacje zgłoszone w jakiejkolwiek formie (telefonicznie, czatu, wiadomości e-mail) złożone poza godzinami pracy Sprzedawcy będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym i będą miały zastosowanie do dostaw, które można modyfikować lub zmieniać w terminie określonym niniejszym Regulaminem ​. Niniejsze zasady rezygnacji mają analogiczne zastosowanie w zakresie modyfikacji składanych zamówień. 
 8. Klient ma możliwość przesunięcia daty dostawy poprzez dokonanie stosownej dyspozycji w ustawieniach Konta.
 9. Dyspozycja przesunięcia, modyfikacji dostawy lub anulowania subskrypcji musi być dokonana najpóźniej do godziny 15:00 na dwa dni przed planowanym dniem dostawy. W przypadku przekroczenia w/w terminu, dyspozycja będzie miała skutek w stosunku do następnej dostawy.

§4. Sposoby płatności

 1. Sprzedający udostępnia następującą metodę płatności:
  cykliczne obciążenie karty płatniczej, za pośrednictwem platformy Stripe (dostarczanej przez Stripe Payments Europe Ltd., O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia).
 2. W przypadku wyboru Usługi w modelu subskrypcyjnym opłacanej za metodą cyklicznego obciążenia karty płatniczej, Klient wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności (Stripe) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej należności za dostawę w danym cyklu. Opłata będzie pobierana przez operatora płatności co okres odpowiadający wybranemu cyklowi dostaw, w kwotach zgodnych z ceną zamówionej przez Klienta karmy. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez operatora płatności (Stripe Payments Europe Ltd.). Stripe pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie w postaci tzw. Tokenu (wirtualnego identyfikatora karty), umożliwiającego przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Sprzedającego. Aby anulować automatycznie odnawialną subskrypcję, należy wyłączyć tę opcję poprzez odpowiednią dyspozycję w ustawieniach Konta. Wyłączenie subskrypcji spowoduje, że system nie naliczy i nie pobierze kwoty płatności za kolejną dostawę.
 3. W przypadku jeżeli obciążenie karty płatniczej w okresie cyklicznego jej obciążenia zgodnie z wybranym modelem subskrypcji okaże się nieudane lub niemożliwe, Sprzedający podejmie w kolejnych trzech następujących po sobie dniach próby skutecznego obciążenia karty płatniczej. W przypadku jeżeli w tym terminie nie uda się Sprzedającemu skutecznie obciążyć karty, Sprzedający nabędzie uprawnienie,  określone w § 4 pkt 4  poniżej. Podjęcie prób określonych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu nie uniemożliwia Sprzedawcy podjęcie kolejnych prób obciążania kartą, chyba, że Sprzedawca podjął decyzję o wstrzymaniu dostaw na podstawie § 4 ust. 4. 
 4. W przypadku nieuiszczenia płatności w sposób i w terminie określonym w zdaniu pierwszym § 4 ust. 3 powyżej, Sprzedający wedle swojego wyboru uprawniony jest do wstrzymania dostawy lub do jej dokonania z zastrzeżeniem konieczności późniejszego uregulowania należności przez Klienta, w terminie wskazanym przez Sprzedającego.

§5. Warunki dostawy

 1. Dostawa następuje pod wskazany przez Klienta adres w określonym w zamówieniu dniu.
 2. Dostawa następuje metodą wybraną przez Klienta spośród udostępnianych przez Sprzedającego dla danego obszaru, których pełna lista znajduje się w zakładce „FAQ-Dostawy” w Serwisie.
 3. W przypadku, gdy dostawa nie następuje bezpośrednio do rąk Klienta lub osoby przez nią wskazanej, Klient zobowiązany jest do dokonania odbioru w terminie 24 godzin od chwili dostarczenia przesyłki, ze względu na szczególne właściwości przesyłki zawierającej żywność.
 4. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Klientowi.

§6. Zastrzeżenia dotyczące jakości i skutków stosowania karm

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad, tj. karmy pełnoporcjowej, wyprodukowanej z naturalnych składników oraz świeżej.
 2. Sprzedający oświadcza jednak, że przygotowane przez niego diety są odpowiednie wyłącznie dla psów zdrowych i nie bierze odpowiedzialności za stosowanie ich u psów cierpiących na jakiekolwiek schorzenia, które wymagają stosowania specjalistycznej diety weterynaryjnej.
 3. Do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Konsumenta z tytułu niezgodności produktu z umową, określa Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Konsumentowi produktów zgodnych z umową.
 5. Dostarczony produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował – w tym przypadku jest to żywienie psów.
 6. Ponadto, produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
   • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy
  • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową w zakresie, o którym mowa w § 6 pkt 6, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 6 pkt 6, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
 8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
 9. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności produktu z umową określonego w § 6 pkt 8, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 10. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany produktu.
 11. Sprzedający może dokonać wymiany produktu, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy produktu, gdy Konsument żąda wymiany produktu, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana produktu są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.
 12. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową
 13. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim Konsument. Koszty naprawy lub wymiany produktu, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 14. Konsument udostępnia Sprzedającemu produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający. odbiera od Konsumenta produkt na swój koszt.
 15. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.
 16. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z § 6 pkt. 11 powyżej;
  2. Sprzedający nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. § 6 pkt. 13 do § 6 pkt. 14 powyżej;
  3. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
  4. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od § 6 pkt. 10 do § 6 pkt. 15 powyżej;
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.
 18. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 19. Konsument nie może odstąpić od umowy na podstawie określonej w § 6 niniejszego Regulaminu, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny.
 20. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy na podstawie określonej w § 6 niniejszego Regulaminu jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.
 21. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni. Produkt niezgodny z umową należy odesłać na adres: Feedwell sp. z o.o., Wólczyńska 133 01-919 Warszawa.
 22. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny oraz wskutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie § 6 niniejszego Regulaminu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
 23. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§7. „Gwarancja czystej miski”

 1. W przypadku niezadowolenia Klienta z karmy dostarczonej w ramach pierwszej dostawy, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.
 2. Roszczenie z tytułu gwarancji musi zostać zgłoszone w terminie 10 dni od daty dostawy, drogą e-mailową lub telefoniczną.
 3. Warunkiem uzyskania zwrotu jest wcześniejszy zwrot karmy na adres: Feedwell sp. z o.o., Wólczyńska 133 01-919 Warszawa w terminie nie późniejszym niż 5 dni od zgłoszenia, w ilości nie mniejszej niż 50% dostarczonej karmy.
 4. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonywał on płatności (chyba, że wskazał inny rachunek do zwrotu za pośrednictwem e-maila) za Usługę w terminie 14 dni roboczych.
 5. Żądanie zwrotu pieniędzy jest jednoznaczne z rezygnacją z subskrypcji.

§8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
 2. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia czy też w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą objęcia pierwszej rzeczy w posiadanie.
 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 5. W wyniku prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.
 7. W przypadku zgłoszenia żądania rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku odstąpienia, Klient zobowiązany jest do zapłaty za spełnioną do chwili odstąpienia część świadczenia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§9. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
 2. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu oraz co do świadczonych Usług w następujący sposób:
  1. adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 12a, 03-934, Warszawa,
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@psibufet.pl
  3. telefonicznie na adres: +48 22 104 62 59
 3. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające zidentyfikowanie nieprawidłowości.
 4. Zaleca się, aby Klient składający reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktował się z tego samego adresu e-mail, którego użyto do rejestracji Konta lub złożenia zamówienia. Złożenie reklamacji z innego adresu może dodatkowo wydłużyć czas rozpatrzenia reklamacji o weryfikację tożsamości.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§10. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Klientami wynikłe na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.
  Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i/lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§11. Opinie

 1. Sprzedający wykorzystuje w Serwisie oraz prowadzonych social mediach opinie Klientów i dokonuje ich weryfikacji pod kątem czy opinia została wystawiona przez Klienta dokonującego zakupu w Serwisie. 
 2. Sprzedający w celu weryfikacji określonej w § 11 pkt. 1 powyżej przesyła cyklnicznie do swoich Klientów na adresy podane w czasie składania zamówienia prośbę o umieszczenie opinii na portalu Google. Jednocześnie Sprzedający prosi o odesłanie print screen z umieszczoną przez nich opinią z adresu podanego w czasie składania zamówienia celem możliwości jej wykorzystania jako zweryfikowanej i wystawionej przez osobę, która faktycznie jest klientem Serwisu.
 3. Sprzedający oznacza wykorzystywane opinie, jako zweryfikowane poprzez wyraźnie wskazanie tego faktu w miejscach gdzie są one wykorzystywane.

§12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu oraz cen Usług.
 3. Regulamin w nowym brzmieniu oraz nowe ceny Usług wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.
 5. Do dostaw zrealizowanych lub opłaconych zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu lub cen Usług, stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu lub cen usług.
 6. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Konsumenta, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., znajdują zastosowanie również do osób fizycznych zawierających umowę ze Sprzedającym w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli zawierana umowa nie ma dla tychże osób charakteru zawodowego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego. 
 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: Feedwell sp. z o.o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, a także pod domeną internetową Sprzedającego: www.psibufet.pl . Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie po wejściu w zakładkę Regulamin na stronie internetowej Sprzedającego oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk. 
 10. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: 
  • zmiany przepisów prawa, 
  • zmiany form płatności, 
  • zmiany sposobów dostawy, 
  • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 11. Zmiany niniejszego regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

20% zniżki
na 2 dostawy PsiBufet

Dołącz do naszego newslettera i odbierz kod rabatowy na 2 pierwsze zamówienia jedzenia PsiBufet.

Potwierdź adres e-mail

Wejdź na swoją skrzynkę mailową i potwierdź zapis do Newslettera, aby otrzymać kod zniżkowy na dwie pierwsze dostawy.

Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź inne zakładki.

Łap zniżkę
od znajomych!

Masz 50% rabatu na pierwsze
i 25% rabatu na drugie zamówienie.

Odbieram rabat